Prihlásenie projektu na národnú prehliadku SonS Slovensko 2021

Vitajte na stránkach Science on Stage Slovakia

V rámci riešenia projektu Science on Stage Slovakia (SoS) je našou snahou na Slovensku naplno rozvinúť myšlienku celoeurópskeho podujatia Scienceon Stage, do ktorého je zapojených 27 krajín Európy a Kanada. SoS predstavuje európsky festival vedy, na ktorom sa prezentujú najlepšie vedecké podujatia učiteľov a talentovaných študentov, ktoré prešli regionálnymi a národnými prehliadkami, zamerané na propagáciu vzdelávania do vede. Riešitelia projektu pripravia národný webový portál s ukážkami najlepších vedeckých projektov študentov a učiteľov európskych krajín, ako aj ukážky vlastnej práce prezentovanej na európskzch festivaloch SoS. Počas projektu budú v rámci vztvoreného a akreditovaného kurzu zaškolení učitelia na prácu s mládežou prostredníctvom otvorených vzdelávacích aktivít. Zaškolení ako aj ďalší tvoriví učitelia a nadaní študenti sa budú môcť v rámci grantu uchádzať o podporu vlastných školských vedeckých projektov. Na regionálnej úrovni budú vo vytvorených centrách raz ročne prebiehať prehliadky SoS, z ktorých najlepšie preojekty budú prezentované na národnej prehliadke SoS Slovakia. Regionálne ako aj národná prehliadka budú vysielané a archvivované videokonferenčným systémom EVO a všetky projekty budú verejne prístupné na portáli SoS Slovakia. Riešitelia projektu zostavia a podporia účasť národného družstva na medzinárodnej prehliadke SoS.

Ciele projektu:
 1. Vytvoriť národný webový portál SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA
 2. Pripraviť a akreditovať kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov SoS SVK
 3. Vyškoliť skupinu učiteľov stredných škôl
 4. Vytvoriť a realizovať systém internej grantovej finančnej a odbornej podpory
 5. Realizovať regionálne prehliadky SoS
 6. Zorganizovať národnú prehliadku SoS
 7. Pripraviť národnú expozíciu Science on Stage a podporiť účasť národného tímu na medzinárodnej prehliadke SoS
Aktivity projektu:
 1. Predstavenie myšlienky SCIENCE ON STAGE SLOVAKIA
 2. Kurz ďalšieho vzdelávania učiteľov: „Fyzika na scéne“
 3. Školenia učiteľov v rámci akreditovaného kurzu: Fyzika na scéne
 4. Podpora vybraných vedeckých projektov na školách: „Školský vedecký projekt“
 5. Regionálne prehliadky Science on Stage
 6. Národná prehliadka Science on Stage Slovakia
 7. Účasť a národný stánok na medzinárodnej prehliadke Science on Stage

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály